Privacy policy Projectkoor Gelderland

Inleiding

Deze “privacy policy” is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Projectkoor Gelderland, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 41053693, waaronder de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de website www.projectkoorgelderland.nl (de Website) en afgeleide gegevensbestanden.

Projectkoor Gelderland respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens met de uiterste zorgvuldigheid. Deze privacy policy geeft inzicht in de wijze waarop Projectkoor Gelderland persoonsgegevens verzamelt, beschermt, gebruikt en doorgeeft. Ook geeft de privacy policy informatie over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Projectkoor Gelderland over u verkrijgt, gebruikt en bewaart.

Lees deze privacy policy zorgvuldig door. Door de Website te bezoeken en te gebruiken, bevestigt u dat u deze privacy policy heeft gelezen, begrepen en aanvaard. Wij kunnen deze privacy policy wijzigen. Op de Website heeft u altijd toegang tot de laatste versie van deze privacy policy.

Projectkoor Gelderland verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en andere geldende en van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens (hierna: de Wet- en Regelgeving).


Verwerking van persoonsgegevens door Projectkoor Gelderland

Projectkoor Gelderland verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar activiteiten en projecten. Zo beheert Projectkoor Gelderland een database met gegevens van relaties, deelnemers, niet-actieve deelnemers en leveranciers.

De activiteiten van Projectkoor Gelderland zijn nader omschreven en toegelicht op de Website. Indien u meer informatie wenst over de (invulling van) de activiteiten van Projectkoor Gelderland, verwijzen wij u dan ook naar onze Website www.Projectkoorgelderland.nl. De wijze waarop Projectkoor Gelderland persoonsgegevens verwerkt in het kader van voornoemde activiteiten, en welke rol Projectkoor Gelderland daarbij heeft in de zin van de Wet- en Regelgeving, wordt hieronder uiteengezet.

Gegevensbestand(en)

Projectkoor Gelderland beheert gegevensbestand(en) waarin zij contactgegevens van relaties, deelnemers, niet-actieve deelnemers en leveranciers opslaat teneinde haar activiteiten en projecten mogelijk te maken (de Database).

Welke persoonsgegevens verwerkt Projectkoor Gelderland

Projectkoor Gelderland verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens in het kader van de Database:
gegevens van relaties, deelnemers, niet-actieve deelnemers en leveranciers.   Naam- Adres- en   Woonplaatsgegevens, telefoonnummers en email-adressen, informatie over stemsoort  en audities,  IBAN-rekeningnummers, foto’s en beeld- en geluidsmateriaal maken deel uit van de  persoonsgegevens.

Projectkoor Gelderland verkrijgt en verwerkt deze persoonsgegevens van de relaties, deelnemers of leveranciers.

Hoe verzamelt Projectkoor Gelderland de persoonsgegevens?

Projectkoor Gelderland krijgt de hiervoor genoemde persoonsgegevens aangeleverd van relaties, deelnemers of leveranciers waarmee zij samenwerkt alsmede via aanmeldingen via de Website of communicatie-uitingen. Het is niet gebruikelijk dat Projectkoor Gelderland persoonsgegevens op een andere wijze verzamelt.

Wat doet Projectkoor Gelderland met de persoonsgegevens?

Projectkoor Gelderland verwerkt de persoonsgegevens die zij krijgt aangeleverd in het kader van de Database, voor het opzetten, gebruiken, beheren en toegankelijk maken van de gegevensbestanden. Projectkoor Gelderland verricht onder andere de volgende activiteiten met persoonsgegevens:

Voor welke doeleinden verwerkt Projectkoor Gelderland de persoonsgegevens?
Het algemene doel waarvoor Projectkoor Gelderlandpersoonsgegevens verwerkt, is het op een optimale manier kunnen informeren van relaties, deelnemers en leveranciers in het kader van haar activiteiten en projecten. Meer concreet hanteert Projectkoor Gelderland de volgende verwerkingsdoeleinden:

Cookies en Web Beacons

Projectkoor Gelderland verzamelt zelf geen persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies of web beacons op haar Website. Als u gebruik maakt van de Website kunnen echter wel cookies van derden worden geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt opgeslagen op uw computer, telefoon of ander apparaat waarmee u de Website bezoekt, zodat de website bijvoorbeeld kan onthouden wie u bent en/of wat uw voorkeurstaal is voor de Website. Web beacons zijn elektronische plaatjes die het de Website mogelijk maakt om bezoekers te tellen die toegang hebben gezocht tot een bepaalde pagina en om toegang te krijgen tot bepaalde cookies, zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. De Website kan links naar websites en services van derden bevatten, zoals links naar social media platforms. Projectkoor Gelderland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze derden. Deze derden hebben elk een afzonderlijk en onafhankelijk privacy beleid. Wij adviseren u het privacy beleid van deze derden te lezen voordat u deze websites bezoekt of van deze diensten gebruik maakt.Projectkoor Gelderland organiseert op regelmatige basis activiteiten en projecten. In dit verband verwerkt Projectkoor Gelderland persoonsgegevens te weten:

 

 1. (Bedrijfs)namen
 2. Email adressen
 3. Telefoonnummers

Projectkoor Gelderland gebruikt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Benaderen van relaties, deelnemers, niet-actieve deelnemers en leveranciers met informatie over activiteiten en projecten
 2. Het verzenden van uitnodigingen en verslagen
 3. Het bijhouden van bezoekers
 4. Het verzenden van de nieuwsbrief

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Projectkoor Gelderland schakelt, waar nodig, externe partijen in om bepaalde diensten aan Projectkoor Gelderland te verlenen, zoals (zelfstandige) musici, grafische ontwerpbureaus, IT leveranciers, banken, locatieverhuurders, en partijen die Projectkoor Gelderland helpen bij de organisatie van activiteiten en projecten. Hierbij gaat het om de volgende gegevens:

 1. (Bedrijfs)namen
 2. Email adressen
 3. Telefoonnummers

Projectkoor Gelderland gebruikt deze gegevens om contact te hebben met haar leveranciers onder andere voor de volgende doeleinden:

 1. Afspraken maken over onderhoud van apparatuur Projectkoor Gelderland;
 2. Organisatie van activiteiten en projecten;
 3. Het voeren van overleg over contracten met leveranciers en de uitvoering daarvan;
 4. Het plaatsen, afhandelen en / of afroepen van bestellingen.


Bescherming persoonsgegevens

Projectkoor Gelderland neemt diverse technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met deze privacy policy en met de Wet- en regelgeving te verwerken. Deze maatregelen dienen daartoe uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongewenste aanpassing, openbaarmaking, vernietiging, diefstal of ongeautoriseerde toegang en/of verwerking.

Voor deze technische beveiliging van uw persoonsgegevens heeft Projectkoor Gelderland een professionele ICT dienstverlener ingeschakeld.

Locatie van de server

Projectkoor Gelderland maakt gebruik van een server om haar informatie (waaronder persoonsgegevens) op te slaan. Deze server wordt beheerd door een professionele ICT dienstverlener.

Gegevensoverdracht

Projectkoor Gelderland zal in beginsel geen persoonsgegevens verstrekken aan derden voor commerciële doeleinden. Mocht dit in de toekomst wel van toepassing zijn dan zal Projectkoor Gelderland adequate maatregelen treffen om te garanderen dat uitwisseling van persoonsgegevens altijd plaatsvindt overeenkomstig de Wet- en Regelgeving.

Bewaren van persoonsgegevens

Projectkoor Gelderland is zich bewust van het belang van het tijdig verwijderen van persoonsgegevens. Projectkoor Gelderland bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor Projectkoor Gelderland de persoonsgegevens heeft verkregen en waarvoor zij de persoonsgegevens verwerkt. Het is inherent aan het doel van de Database dat de persoonsgegevens die daarin zijn opgeslagen, worden bewaard zolang de Database in stand is en blijft. Voor het overige hanteert Projectkoor Gelderland de volgende bewaartermijnen voor de soorten persoonsgegevens die zij verwerkt:

– Persoonsgegevens van  relaties, deelnemers en niet-actieve deelnemers met betrekking tot activiteiten en
projecten:

 1. Zolang als de desbetreffende personen nog een relatie (willen) hebben met Projectkoor Gelderland
 2. Zolang de desbetreffende personen nog een belang hebben om uitnodigingen te ontvangen voor activiteiten en projecten
 3. Zolang als de desbetreffende personen informatie wensen te ontvangen

Uiteraard op voorwaarde dat deze personen geen bezwaar hebben gemaakt tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

– Persoonsgegevens van leveranciers:
zolang Projectkoor Gelderland een contractuele relatie heeft met de  betreffende leverancier of afnemer
en zolang de desbetreffende persoon nog werkzaam is bij de leverancier of afnemer in kwestie.

Uitoefening van rechten en contact

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken heeft u het recht daartegen bezwaar te maken en heeft u het recht om Projectkoor Gelderland te verzoeken
(i) om inzage te geven in uw gegevens,
(ii) om deze gegevens te verbeteren als deze fouten bevatten ,
(iii) om deze gegevens te verwijderen,
(iv) om het gebruik van deze gegevens te beperken en
(v) om uw gegevens over te laten dragen aan een andere partij.

Graag benadrukken wij dat het gebruiken van bovenstaande rechten enkel gevolgen heeft voor de toekomst. Het is namelijk niet mogelijk om gebruik (inclusief verstrekking aan derden) van uw gegevens dat (die) al heeft plaatsgevonden ongedaan te maken.

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, of daarover vragen of klachten heeft, kunt u altijd een vraag of klacht hierover indienen bij de Autoriteit voor Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Als u uw rechten wilt uitoefenen of vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens door Projectkoor Gelderland, kunt u daarvoor altijd contact opnemen door een e-mail te sturen naar contact@ProjectkoorGelderland.nl