Jaarplan 2017

______________________________________________________

Jaarplan Projectkoor Gelderland 2017

Versie 24-02-2017 (4)

                                                                                 

1          Kernwaarden, missie en visie

De kernwaarden van het Projectkoor Gelderland (PKG) anno deze beleidsperiode zijn:

 

Als onderscheidende kenmerken kunnen genoemd worden:

Welke indruk willen we maken op onze doelgroep? We stralen energie uit, we weten mensen artistiek te raken, we zijn steeds verrassend en sprankelend, en bewandelen alle paden behalve de platgetreden. We willen vooral producties maken die aantrekkelijk zijn voor de koorzangers zelf, voor vrienden en familie, en uiteraard het algemene publiek in de KAN-regio en daarbuiten met interesse in klassieke muziek. We willen goed zichtbaar zijn en kwaliteit uitstralen.

Dit vraagt aandacht voor variëteit en onconventionele oplossingen, in samenwerking, programmering, locaties, uitvoering en context.

PKG zingt en treedt op voor een trouwe vaste kern qua publiek met daarnaast publiek dat specifiek kiest voor de muzikale keuze en vormgeving van de qua stijl en vormgeving uiteenlopende projecten.

Ambities voor de nabije toekomst zijn:

–              Meer artistieke samenwerking; zowel met andere koren, orkesten, musici als daarbuiten: theater, literatuur, en andere kunstvormen. Daarin kan PKG zich onderscheiden van de vele amateurkoren in de regio, en met name de kwalitatief gelijksoortige koren (Bachkoor Nijmegen, Toonkunst Arnhem en GOOG).

–              Verjonging van het deelnemersveld. Geïnvesteerd wordt in het contact met het Nijmeegse Karel de Grote College (vo).

–              Werken aan de ontwikkeling van de zangkwaliteit van de deelnemers van het PKG.

–              Het realiseren van een stabiele financiële situatie en verdere uitlijning en professionalisering van de structuur van het PKG.  Zo worden voorwaarden geschapen voor de ambities zoals hierboven geschetst.

–              PKG heeft een stevige basis en sterke binding met de regio en wil deze versterken.

 

2           Doelen voor 2017

2.1. Projectinitiatieven

Het PKG werkt met een Creatief team dat voorstellen doet, zowel voor de programmering als voor de verbreding en verjonging  van de deelnemers.

Voor 2017 wordt gewerkt aan de realisatie van de volgende  projecten:

Voorjaarsproject 2017: Het Requiem van Verdi

Status: een samenwerkingsproject met ZNCK. Start in januari. Dit meesterwerk van Verdi vol drama en muzikale ontwikkelingen wordt uitgevoerd op
1 april 2017 in de Grote Kerk in Breda en op 2 april in de Eusebiuskerk in Arnhem samen met orkest Symfonisch Collectief Breda. Wanneer dit project voor PKG, vanwege te beperkte deelname, niet levensvatbaar blijkt, wordt het creatief team gevraagd een alternatief plan voor het voorjaar voor te leggen waarbij gedacht kan worden aan een project rondom oud repertoire in de vorm van ‘greatest hits’.

 

Midzomernacht 2017: Reis door de nacht
Status:
PKG solo project op 21 juni in het Begraafpark Heilig Landstichting, in samenwerking met (professionele) musici. Productie met Begraafpark, en mogelijk betrokkenheid Karel de Grote College in Nijmegen.

Uitvoering concert 22/23/24(?) juni 2017. Als dirigent wordt gedacht aan Caspar van der Vinne of Marc Buijs.

Voor dit project is flinke sponsoring nodig in verband met het beschikbaar hebben van tenten in geval van slecht weer en er is extra verlichting nodig in het park omdat het project als het donker is wordt uitgevoerd.

 


 

Muziektheaterproject/20 jarig bestaan.

In 2017 viert PKG haar 20 jarig bestaan. De viering van dit lustrum zal op geheel eigen PKG-wijze gestalte krijgen Gedacht wordt aan een theatrale en spectaculaire uitvoering in het najaar van 2017.                                                                       Ook wordt de mogelijkheid een reünie verkend om oudere en nieuwe deelnemers (opnieuw) voor PKG te enthousiasmeren.  Voor deze viering wordt gezocht naar samenwerking in de Euregio.

2.2. Verjonging, verbreding, samenwerking

Om de kans op verjonging van het koorledenbestand te vergroten willen we meer en speciale mogelijkheden voor deelname creëren zoals instapprojecten en diversificatie in kwaliteitsniveaus. Naast het Karel de Grote-college zal structurele samenwerking met een beperkt aantal middelbare scholen worden onderzocht. Voorts zal actieve werving  plaatsvinden, onder andere via de huidige deelnemers aan de projecten.

Naast onze huidige samenwerkingspartners streven we naar structurele samenwerking met andere koren en orkesten, bijv. het ZNCK, het Nijmeegs Studenten Orkest en het Symfonieorkest Nijmegen.

 2.3.  Artistieke leiding

Uiteindelijk streven we in deze beleidsperiode ook naar een contract met vaste dirigent voor een vooraf bepaalde periode (5 jaar?) om het gezicht van PKG verder te vormen. Of een mix van vaste- en gastdirigent. Eigenschappen: bindingskracht, enthousiasmerend, vormgeven van koorkwaliteit. In  2017 verkennen we de opties, in 2018 willen we beschikken over een vaste dirigent.

 2.4.  Productieteam

Tot nog toe is er gewerkt met een klein productieteam per project. Deels bestaande uit een vaste kern met ervaren mensen, deels uit eenmalige krachten voor specifieke projectgebonden taken. Het productieteam wordt geleid door de productieleider van het PKG, die deelneemt aan de reguliere bestuursvergaderingen; dit is nodig om een snelle doorgeleiding van problemen en oplossingen te waarborgen. In het team zijn er standaardtaken voor deelnemers zoals kaartverkoop, en logistiek. Losse krachten worden op specifieke projectgebonden taken ingezet (distributie publiciteitsmateriaal, inrichten van podium en zaal, gastheren/vrouwen op locaties, etc.). Deze “eenmalige” krachten worden per definitie geworven binnen de deelnemerskring van een lopend project of hun directe relaties. De standaardfuncties komen bij voorkeur uit de deelnemers van het betreffende project, maar noodzakelijk is dit niet. Voor die taken is het wenselijk te werken met personen met ervaring, die meerdere keren voor hetzelfde kunnen worden ingezet.

Voor de standaardtaken worden zijn draaiboeken en protocollen ontwikkeld, die alle uit te voeren taken beschrijven en in een tijdlijn zetten.

2.5. Kwaliteitsbewaking

De kwaliteitsbewaking wordt gecoördineerd door de koorleider, die ook vast deelnemer is aan de bestuursvergaderingen. Om de kwaliteit van het koor te bewaken worden regelmatig audities gehouden. De audities vormen een onderdeel van het PKG-kwaliteitsbeleid. Er wordt onderscheid gemaakt in algemene- en projectaudities. In 2017 wordt het kwaliteitsbeleid geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Vanaf 2017 wordt gestreefd naar het werken met een vierjaarlijkse cyclus; elke deelnemer wordt om de 4 jaar geauditeerd. Deze audities zijn voor iedereen verplicht. Ook in 2017 vinden weer audities plaats.

Er is een vaste auditiedirigent die samen met een logopedist de auditiecommissie vormt. Deze is verantwoordelijk voor de algemene PKG- audities. De commissie beoordeelt de zangkwaliteit en groeimogelijkheden van iedere zanger en geeft hierover advies aan de betreffende bestuurscommissie ( voorzitter – leider creatief team – koorleider).  De auditiecommissie geeft aan wat een zanger kan; het bestuur beslist welke zangers/kwaliteiten ze in het projectkoor willen opnemen. Medio 2017 vindt een evaluatie plaats van het werken met het vaste auditieteam.

 2.6. Masterclasses, workshops, stemgroeptraining  

 Teneinde de kwaliteit van de deelnemers, maar ook het zangplezier en de onderlinge verbinding te vergroten en/of nieuwe deelnemers te werven worden verschillende activiteiten georganiseerd. Ook de adviezen van de autditiecommissie  kunnen reden zijn om aan deze activiteiten deel te nemen.

In 2017 worden 3 workshops gehouden, waar mogelijk door deelnemers met expertise vanuit het PKG. Deze workshops worden op aantrekkelijke wijze ingebed in en kunnen gekoppeld worden aan stemgroepen van de diverse projecten.

2.7   Financieel beleid

Het financiële uitgangspunt van PKG is dat elk project zichzelf moet kunnen bedruipen. PKG heeft (nog) geen structurele overheidssubsidie of bijdragen uit fondsen. In 2017 worden hiervoor de mogelijkheden verder verkend.

In de afgelopen jaren zijn projecten steeds met een miniem batig saldo geëindigd, met uitzondering van een tweetal projecten dat een klein tekort opleverde. Daar tegenover stond een project met een uitzonderlijk goed financieel resultaat.  De trend in de afgelopen jaren is geweest dat hoofdzakelijk grote producties werden aangegaan waarbij de deelnemende zangers en zangeressen de belangrijkste inkomstenbron vormden.  In het algemeen wist het PKG hiermee ook quitte te spelen.

Subsidies en sponsorgelden zijn nooit aan de orde geweest, behoudens enkele advertenties in programmaboekjes.

PKG-projecten  kennen 4 verschillende financieringsmodellen:

 

De eerste twee modellen komen het meeste voor.

Dit houdt in dat PKG in de meeste projecten een meer of minder groot risico neemt en dat risico strikt moet bewaken. Sowieso zijn samenwerkings­pro­jec­ten waarin PKG zelf ook risicodrager is moeilijker financieel te monitoren. De financiële stabiliteit is daarmee als kwetsbaar te kenschetsen. Eén verkeerd ingeschatte keuze kan het zeer beperkte eigen vermogen snel laten verdampen. Een en ander houdt in dat, de programmering en uitvoering risicomijdend is. Dit om ruimte te maken voor investeringen in activiteiten die niet direct inkomsten genereren.

De financiële stabiliteit moet verder versterkt worden om de bovenstaande ambities te realiseren. Hierbij valt te denken aan  grote projecten in samenwerking andere partijen (orkesten, andere koren,  aanvulling met extra zangers van buiten, instrumentalisten en solisten), maar ook aan projecten in kleine bezetting of met minder voor de hand liggend repertoire.

De inspanningen ten aanzien van de financiën zullen er in de komende jaren dan ook op gericht zijn om de financiële stabiliteit te versterken door:

  1. Een penningmeester in het bestuur te benoemen;
  2. financieel beleid te ontwikkelen: o.a. begrotingsdiscipline, verdienmodellen;
  3. prijsbeleid te ontwikkelen voor uitkopen en producten;
  4. meer inkomsten uit projecten te genereren o.a. om kwaliteitsverbetering te financieren;
  5. lange termijn verbintenis te zoeken met gelijkgestemde partner(s) in het bedrijfsleven;
  6. per 2017 de overhead mee te nemen in de projectbegrotingen;
  7. een standaardmodel te maken als richtinggevend model voor de begroting van projecten;
  8. een verzekering af te sluiten voor de aansprakelijkheid van de bestuurders;
  9. PKG heeft in 2016 de ANBI status aangevraagd. Deze is echter afgewezen.  In 2017 zal opnieuw gezocht worden naar vormen van subsidiering en sponsoring.

 

Voor het werven van fondsen zijn in 2017 de onderstaande documenten beschikbaar gemaakt:
1. coherent beleidsplan met meerjarenplanning  (focus 2017-2018, waarin ambities zijn opgenomen)
2. bijbehorende begroting
3. profiel van PKG
4. actuele statuten
5. KvK update in verband met bestuurswisselingen
6. Kwaliteitsbeleid
Stichting Projectkoor Gelderland kent geen beloningsbeleid. De bestuursleden ontvangen voor beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning.

3          Organisatiestructuur PKG

Sinds november 2016 heeft PKG heeft een voltallig en slagvaardig bestuur bestaande uit 4 personen  Er is een ondersteunende organisatie ingericht met verantwoordelijkheid  op de volgende gebieden; koorleiding, productieleiding, pr en communicatie.

Bestuurders:
Voorzitter: Emmy Janssen – Sengers
Penningmeester: Paul Cousijn
Secretaris: Ineke Naber
Leider Creatief team: Hein Calis

Bestuursondersteuning:
Koorleider: Marijke Gelauff
Productieleider: Trees Wesselingh
PR en communicatie: Francis Blum

Voor 2017 staan de volgende acties gepland:

 1. De statuten worden herzien en er wordt een rooster van zittingstermijnen gemaakt
 2. Cultural governance, evt. met externe ondersteuning, subsidie- en fondsenwerving
 3. Ontwikkelen van standaard protocollen/draaiboeken voor diverse soorten producties. 4. Meer vooruit planning met kwantificering van organisatorisch beslag. 5. Harmoniseren en actualiseren van de modelcontracten met medewerking van een arbeidsjurist.

 

 1. PR en Communicatie

Begin 2017 beraden we ons over een nieuwe mediastrategie. Deze strategie zal gericht zijn op verbinding met eenieder die betrokken is of betrokken wordt bij het koor en haar projecten. Profilering moet ook gezien worden in relatie tot het verwerven van subsidie met daarbij aandacht voor het eventkarakter van de projecten.
Oprichten van een ondersteuningsstichting Vrienden van PKG wordt in beraad genomen.